26. 11. 2015 MK

Výkladový slovník pojmů slouží k seznámení se základními pojmy výtvarného umění. Slovník bude postupně editován a rozšiřován.

AKRYLOVÉ BARVY
Syntetické barvy vyvinuté kolem roku 1960. Předností akrylových barev je rychlé zasychání. V tekutém stavu jsou barvy ředitelné vodou a po zaschnutí jsou voděodolné. Povrch akylových barev zaschne v pružnou barvu. Akrylové barvy umožňují transparentní i pastózní malbu.

AKVAREL
Jedná se o jednu z nejstarších malířských technik. Avarel je lazurní vodová barva. Každou jednotlivou vrstvu lze nanášet po jejím zaschnutí. Oblíbený je také rozpíjení a mísení barev malbou do mokrých vrstev. Akvarelové barvy nemají velké krycí vlastnosti, a tak podklad obvykle prosvítá. Tato technika je pro svou širokou škálu možností používaná zejména v krajinomalbě.

AKVATINTA
Umělecká grafická technika tisku z hloubky vynalezená francouzským umělcem Jean-Baptiste Le Princem v 18. století.

ALLA PRIMA
Uvolněná malba, bez vrstvení a bez podmalby. Zároveň se ale jedná o velmi dynamický malířský styl. Tato výtvarná metoda se provádí rychlým způsobem a nechá tak vyniknout všechny důležité pocity, které přitom spontánně vznikají.

AIRBRUSH
Neboli americká retuš. Umělecká technika, ve které se pomocí stříkací pistole a pod tlakem aplikují barvy na různé povrchy. Airbrush se proslavil v osmdesátých letech jako dekorativní technika při zdobení kapot aut či motocyklů.

ASAMBLÁŽ
Asambláž se vyvinula z koláže tím, že do obrazu začlenila trojrozměrné předměty. Plocha obrazu není řešena jen malířsky, ale nalezené či vytvořené objekty jsou slučovány například lepením, vázáním, sbíjením, svařováním,... Asambláž byla v hojné míře využívána v kubismu, surrealismu, dadaismu, konstruktivismu a řadě uměleckých směrů v druhé polovině 20. století.

AUTOPORTRÉT
Autoportrét je vlastní podobizna umělce. Umělec se v autoportrétu zpodobňuje ve své psychické i fyzické jedinečnosti.

BAREVNÁ KOMPOZICE
Barevné využití smyslových vlastností barev a jejich vzájemných vztahů k barevnému rytmu, harmonii, symetrii,...U barevné kompozice musíme řešit tyto prvky: harmonii barev, vzájemné působení více barev, kontrast barev, Poměr velikosti barevných ploch, umístění v ploše obrazu, ap.

BLACK ART
Black art je umění černochů.

BLINDRÁM
Neboli slepý rám. Jedná se o napínací rámy, které se skládají z dřevěných lišt. Blindrám slouží k vypnutí malířského plátna, které je následně šepsováno a připraveno k malbě. Výhodou blindrámů je, že se nemusí lepit ani sbíjet. Jednotlivé lišty blindrámu se do sebe vsunují v rozích pomocí vyfrézovaných drážek.

CYKLUS
Soubor jednotlivých výtvarných děl. Jednotlivá díla mohou být pojata i v četných variantách.

CHRYSOGRAFIE
Psaní či malba práškovým zlatem v pojidle. Chrysografie se vyvinula v pozdní době římské a nejužívanější byla počátkem středověku.

DEKALK
Dekalk je obtiskovací způsob používaný v malířství a grafice. Někteří umělci jej užívali k přípravě podmalby ke svým obrazům. Dekalk používali například surrealisté při vytváření stranově symetrických abstraktních otisků barevných skvrn z přeloženého papíru.

DEKOLÁŽ
Postup ve výtvarném umění, který mění materiály různými procesy - odtrhováním, odlepováním, roztíráním, opalováním, mačkáním,...

DOPLŇKOVÉ BARVY
Též barvy komplementární. V kruhovém spektru leží proti sobě: červená x zelená, modrá x oranžová, žlutá x fialová.

DRIP PAINTING
Akční malba

DRIPPING
Stékání barev nahrazující nanesení barvy štětcem. Dripping objevil ve dvacátých letech 20. století Max Ernst a realizoval jím zčásti řízený proncip náhody. Později techniku převzal malíř akční malby - Jackson Pollock.

DROBNOMALBA
Malířské dílo malého formátu.

DŘEVORYT
Dřevoryt je grafická technika tisku z výšky, kdy se dřevená deska opracovává rydly. Dřevort byl objeven koncem 18. století. Jiným názvem také xylografie. Metoda dřevořezu se značně využívala v secesi pro svou plošnost.

DŘEVOŘEZ
Nejstarší grafická technika, která se taktéž řadí mezi tiskové techniky z výšky. V Evropě známá již od poloviny 14. století. Deska řezaná podélně ze stromu, je opracována dlátky a noži tak, aby vznikla tisknoucí vyvýšená místa a zahloubená netisknoucí místa.

DUBLOVÁNÍ
Dublování je chyba vznikající v umělecké grafice při nepřesném soutisku dvou či více štočků. Dublování poznáme zdvojením obrysů, kdy jsou plochy a kresba rozostřeny.

DUKTUS
Rukopisný tah patrný z použití nástroje při realizaci díla. Výraznost kresby písma vyjádřená poměrem tloušťky tahů k výšce písmen.

DUPLEX
Neboli duplexový tisk. Je nejjednodušší tiskovou metodou v průmyslové grafice tisknoucí pomocí dvou autotypických štočků. První štoček určený pro stíny je zaleptán kontrastněji a druhý, pro tisk světlých míst, měkčeji.

EN FACE
Ve výtvarném umění pohled zepředu na zobrazovanou tvář či figuru. Je opakem profilu.

ENKAUSTIKA
Malířská technika starověkého původu, při níž se užívalo barviv třených s voskem. Po dokončení se tato vosková malba horkem spojovala a vpalovala do podkladu.

ENVIRONMENT
Ve výtvarném umění 50. a 60. let 20. století názor, který zapojuje všechny smysly - zrak, čich, sluch i hmat. A s nimi dohromady i prostorové, citové, sociální a jiné zkušenosti člověka.

EXPERTIZA
Znalecký posudek na umělecké dílo vydaný odborníkem.

EXPONÁT
Umělecké dílo, které je předmětem výstavy.

EXPOZICE
Výstava
FIXATIV
Tekutý a bezbarvý roztok pojidla, který ustaluje a zabraňuje setření nebo rozmazání tužky, uhlu, pastelu, křídy, apod. Silnější vrstva fixativu vede k negativnímu slití kresebného materiálu.

FOTOGRAM
Fotogram je umělecká fotografická technika pořízená bez pomoci fotoaparátu přímo na fotografický papír. Jedná se o stínový obraz vytvořený za pomoci zvětšovacího přístroje a neexponovaného fotopapíru, který se vloží pod zvětšovací přístroj. Stačí na fotopapír vytvořit kompozici z různých předmětů a po osvícení papíru, jeho vyvolání a ustálení uvidíte obraz, kde na černém pozadí vystupují bílé, případně šedé předměty. Mezi významné tvůrce fotogramů patří: Man Ray, László Moholy–Nagy, Christian Schad, Jaroslav Rössler a Luděk Vojtěchovský.

FOTOMONTÁŽ
Umělecké dílo vytvořené montáží fotografického materiálů - negativů, fotografií či jejich částí a jejich novou projekcí. K prvnímu užití fotomontáže došlo v polovině 19. století, avšak pro umělecké účely se začala používat kolem roku 1925.

FRESKA
Nástěná malba vytvořená na vlhké omítce zdiva. Kresba nejprve bývá na ještě měkkou omítku přesenena pomocí kartonu vtláčením obrysů. Malba se pak provádí do vlhké omítky štetci či houbami. Tato technika je velice stará - pochází z egyptského a mykénského umění.

FROTÁŽ
Umělecká technika přenášení otisku reliéfní struktury podložky měkkou tužkou, grafitem, uhlem,.. na papír. Papír se přiloží na jakoukoli reliéfně strukturovanou předlohu, kde se přetírá již zmíněnými médii.

GESTICKÁ MALBA
Patří do 2. vlny abstrakce - do 50. let 20. století a řadíme ji mezi jednu z forem abstraktního umění. Vychází z akční malby, která je typem nefigurativní dynamické a expresivní malby. Za zakladatele akční malby se považuje americký malíř Jackson Pollock.

GRAFFITI
Typ výtvarného projevu ve veřejném prostoru. Často provedená sprejem, fixou, vyškrabáváním,...

GRAFICKÝ LIST
Dílo umělecké grafiky, které vzniká otiskem ze štočku v různém nákladu. Grafické listy bývají jednobarevné, vícebarevné, ale i nebarevné. Grafický list je nejčastěji opatřen podpisem autora, datem vzniku, číslem určující pořadí listu a výši nákladu.

GRAFIKA
Umělecké dílo vzniklé tiskařskými postupy - ručními (umělecká grafika) a průmyslovými (užitá a reprodukční grafika)

GRAFIKA UMĚLECKÁ
Jedním z druhů výtvarného umění. Umělecká grafika je zaležona na tiskařských postupech, kdy je předem znám počet tisků. Počet tisků tvoří náklad a každý grafický list je originálem. Uměleckou grafiku dělíme na užitou a volnou.

GRAFIKA UŽITÁ
Tvořena pro vizuální informace. Jedná se například o knihtisk, plakát, poštovní známku, ex libris, letáky, katalogy (=tištěná média), ale i o internetovou a televizní grafiku (=elektornická média).

HLADÍTKO
Ocelový nástroj používaný v umělecké grafice. Slouží k vyhlazení kovových desek při přípravě podkladu pro grafiku.

IKONA
Ikona je deskový obraz náboženského charakteru zobrazující Krista, Pannu Marii, světce a výjevy z jejich života.

ILUSTRACE
Obrazový doprovod tištěného textu, nejčastěji knih, časopisu, katalogu, letáku, aj. Funkcí ilustrace je vysvětlení a srozuitelnění textu čtenáři či jeho výtvarné oživení.

IMPASTO
Styl malby spočívající v nanášení silné vrstvy barev, nanášející se nejčastěji štětcem či uměleckou špachtlí.

IMPROVIZACE
Ve výtvarném umění se jedná o tvůrčí proces probíhající bez pevného zaměření. Improvizace bývá často inspirována vnějšími či vnitřními podněty umělce.

INTERPRETACE
Z latinského slova znamenající objasnění, vysvětlení. Interpretace je objasnění podstaty díla, jeho významu, společenské funkce,...

JAPONERIE
Japonerie (žaponerie, japonismus) je původní umělecké či řemeslné japonské dílo nebo jeho napodobenina.

KALIGRAFIE
Složenina pochází z řeckých slov - krásný a psát. Kaligrafie je uměním krasopisu. Jedná se o ručně psané písmo.

KARIKATURA
Výtvarné dílo komického či satirického stylu. Jedná se o výtvarné dílo v kreslířské, grafické i sochařské podobě. Z etických, sociálně kritických nebo pouze humorných důvodů zveličuje a poukazuje na některé rysy společnosti, jedince či objektu.

KOLÁŽ
Výtvarné dílo realizované za pomocí papírových výstřižků, obrázků, fotografií, apod., které se lepí na společný podklad.

LAVÍROVÁNÍ
Umělecká technika. Při lavírování rozmýváme malé množství barvy velkým množstvím rozpouštědla (nejčastěji vody) na suchém či mokrém papíře. Vznikají tak jemné lazury, na ploše povrchu nejsou viditelné stopy štětce, povrch je poloprůhledný a dosahujeme tak bohatého tónového odstupňování.

LAZUROVÉ BARVY
Transparentní barvy. Lazurové barvy málo kryjí a jsou průsvitné.

LEPT
Umělecká grafika tisku z hloubky. Na kovovou podložku se nanese speciální kryt do kterého po zaschnutí grafik pomocí ocelové jehly kreslí. Poté se pokreslená destička vloží do kyseliny. Kyselina následně vyleptá výjev, který grafik nakreslil.

LINORYT
Grafická technika tisku z výšky. Jako podložka (matrice) se využívá měkčí a pružnější materiál. Nejčastěji PVC či marmoleum. Připravená podložka se vyrývá rydly, jimiž jsou odebírány netisknoucí místa obrazu. Po vyrytí všech netisknoucích ploch stačí naválet barvu na vyrytou podložku a vytisknout.
Techniku linorytu si například oblíbili umělci - P. Picasso, H. Matisse či M. Vlaminck. U nás ji pro své dílo využil například V. Preissig, J. Čapek, M. Cihlář,ad.

LITOGRAFIE
Jiným názvem kamenotisk. Jedná se o grafickou techniku tisku z plochy. Na vybroušený podklad (porézní vápenec) se kreslí mastnou křídou, pastelem či tuší. Vše funguje na odpudivosti vody a mastnoty. Mastná místa jsou místa tisknoucí. Netisknoucí místa jsou navlhčená vodou, aby barvu nepřijímala. Kresba se pak pomocí tiskařského válce otiskne na papír.

MATRICE
V grafice se jedná o tiskařskou formu, která slouží k rozmnožování grafických listů.

MĚDIRYT
Grafická technika. Z vyrytého či přímo leptaného měděného štočku se tiskne z hloubky.

MĚKKÝ KRYT
Měkký kryt se používá v umělecké grafice tisku z hloubky leptáním.

MONOCHROMIE
Jednobarevnost. Barevost díla založená na tónech jedné barvy.

MONOTYP
Typ grafiky, při které vzniká jediný otisk. Vlhký obraz připravený olejovými barvami na desku se otiskne na papír. Otisk je unikátem a předloha je současně zničena.

NÁKLAD
Nákladem rozumíme celkový počet grafických listů. Náklad a pořadí jsou značeny na každém jednotlivém grafickém listu.

OCELORYT
Patří mezi tiskařské techniky tisku z hloubky. Ocelový štoček je opracován rydly či zaleptáváním.

OLEJOMALBA
Malba barvami, které jsou rozpustné v olejových pojidlech. Uměleckou technikou se stala v 15. století, ale byla známá už ve starověku, kde se používala pro malbu nápisů, pro nátěry lodí a pro potřeby denní potřeby.

PASPARTA
Pasparta je nejčastěji kartovnový rámeček, který slouží k orámování kreseb, grafických listů, fotografií,...

PASTEL
Malířské a kreslířské médium složené z pigmentu, plnidla a pojidla. Existují v různých podobách a barevných škálách. Pro pastelovou tvorbu jsou nejvhodnější papíry s hrubou povrchovou strukturou. Výsledné dílo je dobré dostatečně zafixovat.

PIGMENT
Též barvivo. Pigmenty dělíme na přírodní a umělé (syntetické).

PLENÉR
Exteriér.

PLENÉROVÁ MALBA
Malba ve volné přírodě.

PODMALBA
Podmalbou je první vrstva při malování barvami. Je spojením podkladu a vlastní malby.

PROPORCE
Proporcemi označujeme vzájemné vztahy jednotlivých částí kompozičních prvků. To znamená například poměr délky a šířky, ale i vzájemný poměr jednotlivých útvarů s plochou celku.

REPLIKA
Replika je dílo vytvořené opakováním již vytvořeného díla provedené samotným autorem či jeho dílnou. Replika vzniká obvykle téměř současně s originálem a je třeba ji odlišovat od padělku či kopie.

REPRODUKCE
Reprodukce je výsledek postupu znovuvytvoření díla a to buď ve stejné technice, materiálu a velikosti jiné, než je původní dílo.

RUDKA
Přírodní či umělý materiál pro kresbu. Rudky mají barvu červenou nebo červenohnědou. Rudku fixujeme slabě v tenké vrstvě.

SERIGRAFIE
Serigrafie je umělecká a ručně tištěná technika prováděná v omezeném nákladu 200 kusů. Serigrafie je nejmladší grafická technika.

SKICA
Též náčrt, předběžná kresba. Skici jsou vytvářeny velmi často při všech tvůrčích činnostech, zejména ve všech oblastech výtvarného umění.

SLEPOTISK
Reliéfní tisk bez použití barvy, který je často ozdobným prvkem.

SUCHÁ JEHLA
Suchá jehla je uměleckou technikou tisku z hloubky. Je to proces, kdy ostrou jehlou ryjeme do předem připravené a odmaštěné kovové desky. Vyrytá místa zachycují tiskařskou barvu, která se pak pomocí válce vytisknou na mokré papíry.

ŠEPS
Křídový podklad malby nebo i kresby.

ŠPACHTLE
Malířský ocelový nástroj využívaný zejména pro pastózní malbu.

TEMPERA
Malířská technika zanechávající na podkladu krycí, rychleschnoucí a nelesklé barvy. Tempera je ředitelná vodou i olejem. Temperová technika byla známá již ve starověku a plně se rozvinula ve středověku.

TRANSPARENTNÍ BARVY
Transparentní barvy jsou barvy lazurové - slabě krycí.

UHEL
Bez přístupu vzduchu pálené a kvalitní uhlí. Uhel je kreslířským nástrojem od pravěku a využívá se doposud. Vyniká kvalitní lehkou či sytou stopou s možností rozetření či sprášení.

UNIKÁT
Umělecké dílo existující pouze v jednom kuse. Unikát je současně originálem.

VERNISÁŽ
Slavnostní otevření výstavy, které často probíhá den před jejím oficiálním otevřením. Na začátku vernisáže je pronesen krátký projev jako úvod k výstavě. Vernisáž bývá obvykle doplněna i nějakým dalším uměleckým programem - hudebním či divadelním. Vernisáže mohou být jak zcela veřejné, tak i neveřejné.

VZOROVÝ TISK
Vzorový tisk je tiskem, který splňuje všechna výtvarna i technická kritéria. Dohlíží se na správnou barevnost tisku, množství použité barvy, tlak válce,...

ZÁTIŠÍ
Umělecké dílo zachycující nehybné předměty - ovoce, zeleninu, květiny, knihy, nádobí,... či mrtvá zvířata.

Zdroje:
Baleka Jan, Výtvarné umění - výkladový slovník, Academia, 2010
www.wikipedie.cz
www.artslexikon.cz

Komentáře

Chcete-li dílo komentovat, přihlašte se.

Přihlásit se

Water 15. 10. 2016 19:38

..

Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies.